พระคงกรุงเก่า เนื้อขาวอมเหลือง(ด้านหน้า)

พระคงกรุเก่า เนื้อขาวอมเหลือง(ด้านหน้า)

พระคงกรุงเก่า เนื้อขาวอมเหลือง(ด้านหลัง)

พระคงกรุเก่า เนื้อขาวอมเหลือง(ด้านหลัง)