พระหูยานลพบุรีเนื้อดินพิมพ์ใหญ่ (ด้านหน้า)
พระหูยานลพบุรีเนื้อดินพิมพ์ใหญ่ (ด้านหน้า)
พระหูยานลพบุรีเนื้อดินพิมพ์ใหญ่ (ด้านหลัง)
พระหูยานลพบุรีเนื้อดินพิมพ์ใหญ่ (ด้านหลัง)

พระโชว์